محمدرضا اولیائی

مربی دانشکده فنی و مهندسی

En

نام: محمدرضا اولیائی
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: عمران
مرتبه علمی: مربی
آدرس ایمیل: m . o l i a e i @ i a u r a m s a r . a c . i r

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
کارشناسی ارشد
مهندسی عمران- سازه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
ایران
1385
کارشناسی
مهندسی عمران
دانشگاه ازاد اسلامی واحد چالوس
ایران
1378

دروس ارائه شده 1 کلاس

عنوان
مکان تشکیل
شماره کلاس
روزها
ساعت تشکیل
مقطع
مهندسی پی
ساختمان آموزشی
305
سه شنبه
14-16
کارشناسی

سوابق اجرایی 3 عنوان

عنوان
سازمان
شروع
پایان
مدیرگروه نقشه برداری
دانشگاه آزاداسلامی واحدرامسر
اسفند 1395
تاکنون
مدیرعمرانی
دانشگاه آزاداسلامی واحدرامسر
فروردین 1394
تاکنون
مدیرگروه عمران ونقشه برداری
دانشگاه آزاداسلامی واحدرامسر
بهمن 1392
اسفند 1395