نام: محمدرضا اولیائی
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: عمران
مرتبه علمی: مربی
آدرس ایمیل: m . o l i a e i @ i a u r a m s a r . a c . i r


سوابق تحصیلی

مقطع: رشته: نام دانشگاه: کشور: سال اخذ مدرک:
کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ایران 1385
کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه ازاد اسلامی واحد چالوس ایران 1378

سوابق اجرایی
عنوان 
سازمان 
شروع 
پایان 
سال 
ماه 
سال 
ماه 
مدیرگروه نقشه برداریدانشگاه آزاداسلامی واحدرامسر1395اسفندتاکنون
مدیرعمرانیدانشگاه آزاداسلامی واحدرامسر1394فروردینتاکنون
مدیرگروه عمران ونقشه برداریدانشگاه آزاداسلامی واحدرامسر1392بهمن1395اسفند